اكسترودر دو ماردونه – اکسترودر دو مارپيچ (Two Screw Extuder)دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|خط توليد اکسترود|دستگاه اکستروژن|ماشين اكسترودر دو ماردونه | ماشين اکسترودر دو مارپيچ|Two Screw Extuder|اكسترودر | دستگاه اکسترودر دو مارپيچ |اكسترودر دوماردونه

 

اكسترودر دو ماردونه – اکسترودر دو مارپيچ (Two Screw Extuder)

در سالهاي اخير استفاده از اكسترودرهاي دوماردونه كه در داخل محفظه داغ اكسترودر حركت چرخشي دارد، افزايش يافته است. اين دستگاه ها در مقايسه با اكسترودرهاي تك ماردونه تفاوتهايي در آهنگ خروجي، بازده اختلاط، حرارت توليد شده و نظاير آن نشان مي دهد . خروجي اكسترودر دوماردونه  معمولاً سه برابر اكسترودر تك ماردونه  اي با همان قطر و سرعت است.

اگرچه اصطلاح ”ماردون دوقلو ” اصطلاحي بين المللي براي  اكسترودرهاي دوماردونه است؛ اما دو ماردون لزوماً يكسان نيستند. در واقع انواع گوناگوني از اين دستگاه موجود است . برخي از آنها را كه داراي ماردون هايي با گردش در جهت مخالف يا موافق يكديگر است نشان مي دهد و به علاوه ماردونها ممكن است به صورت جفت شده (Conjugated) يا جفت نشده (Non-Conjugated) باشند. در حالت جفت نشده، بين پلكان هاي ماردون فضاي خالي وجود دارد كه امكان حضور مواد را نيز فراهم مي كند.

در  اكسترودر دوماردونه اي با جهت چرخش مخالف يكديگر، مواد دچار برش و فشردگي مي شوند(نظير آنچه در غلتكراني رخ مي دهد) يعني مواد بين غلتك هايي با جهت چرخش متفاوت، فشرده مي شود . در اكسترودر  حاوي دو ماردون با جهت چرخش يكسان، مواد از يك ماردون به ديگري منتقل مي شود.

اين گونه آ رايش براي مواد حساس به حرارت كاملاً مناسب است؛ زيرا مواد در اكسترودر به سرعت منتقل مي شود بدون اينكه كمترين احتمال ماندگار شدن موضعي (Entrapment) مواد وجود داشته باشد. حركت مواد در اطراف ماردون هاي جفت نشده كمتر(كندتر) است ولي نيروي جلوبرنده (Propulsive) بزرگتر است .

 

روش هاي شكل دهي با استفاده از اكسترودر :

   1- توليد دانه گونه (Granule production)

   2- توليد پروفيل (Profile production)

   3- توليد ورقه هاي بسيار نازك به طريقه دمشي (Film blowing)

  4-  قالبگيري دمشي (Blow Molting)

 

برچسب ها:اكسترودر دو ماردونه – اکسترودر دو مارپيچ (Two Screw Extuder)دستگاه اکسترودر|فرايند اکستروژن|خط توليد اکسترود|دستگاه اکستروژن|ماشين اكسترودر دو ماردونه | ماشين اکسترودر دو مارپيچ|Two Screw Extuder|اكسترودر | دستگاه اکسترودر دو مارپيچ |اكسترودر دوماردونه