خط بازيافت بطري پت PET|خط بازيافت فيلم و نايلون|بازيافت ضايعات پلاستيک|توليد پرک PET

جداسازي کليد بازيافت
تاریخ انتشار:

خط بازيافت بطري پت PET|خط بازيافت فيلم و نايلون|بازيافت ضايعات پلاستيک|توليد پرک PET|خط بازيافت بطري پت PET|خط بازيافت فيلم و نايلون|بازيافت ضايعات پلاستيک|توليد پرک PET |پلي استايرن PS |پلي اتيلن PE |پلي پروپيلن PP |پليمر | PVC| PP| PE| PET

 

جداسازي کليد بازيافت

جداسازي ضايعات

همه کساني که در صنعت بازيافت فعاليت مي کنند آگاهند که بخش اصلي بازيافت جداکردن ضايعات مي باشد.زيرا  بازيافت به نوعي استفاده مجدد از مواد مصرفي به عنوان مواد اوليه است که براي ساختن يک محصول بکار رفته و در حال حاضر اين محصول چندين ماده ديگر را نيز به همراه دارد. علاوه بر آن آلودگي و بقاياي مواد غذايي و خاک و سنگ را نيز دارد.

مثالهايي از مخلوط بودن چند نوع  پليمر: براي مثال بطري پت را در نظر بگيريد بدنه آن از  پت ,درب آن  پلي پروپيلن pp و ليبل آن از جنس کاغذ و يا  PVC است.ضمنا آغشته به مواد غذايي و احتمالا آلودگي هاي ديگر نيز مي باشد. يا بدنه خودرو که از چندين پلاستيک تشکيل شده است .داشبورد ماشين حتي در برخي موارد فلزات نيز همراه ضايعات پليمري است. مانند لوحهاي فشرده که روي سطح آن آلومينيوم و رنگ و چاپ مي باشد. يا تاير خودرو که از لاستيک و نخ و سيم تشکيل شده است و براي رسيدن به پودر تاير خالص بايد نخ و سيم از آن جدا شود.کابل ها که از چندين پلاستيک و فلز مس تشکيل شده اند مثال ديگري از اين نوع است.موادي که در بسته بندي استفاده مي شوند مانند لامينيت ها که ترکيبي از پلي اتيلن و آلومينيوم مي باشند و يا ظروف لبنيات که از پلي استايرن PS و آلومينيوم مي باشد.در برخي موارد هم الياف شيشه دارند فايبر گلاسها يا کامپوزيتها که از الياف شيشه و پلاستيکهاي ديگر تشکيل شده اند. همانطور که ملاحظه مي فرماييد مثالهايي از اين دست بسيار است. در برخي موارد نيز براي صرفه جويي و پايين آوردن هزينه حمل ونقل مخلوط چند پلاستيک را با هم اسياب مي کنند,تا در مقصد روشهاي جداسازي روي آن انجام شود.

چرا جداسازي مي کنيم؟ اگر جداسازي انجام نشود قيمت مواد ضايعاتي بشدت افت مي کند.اگر شما سري به سايتهاي خريد ضايعات بزنيد يا با کساني که در اين زمينه فعاليت مي کنند ارتباط داشته باشيد متوجه ميشويد که بالطبع مواد ضايعاتي خالصتر و تميزتر از قيمت بالاتري برخوردار هستند. در واقع قيمت مواد بازيافتي به کيفيت و خلوص آنها بستگي دارد. برخي موارد حتي1% ناخالصي باعث افت شديد کيفيت مي گردد . براي مثال PVC موجود در پرک پت هنگام گرانول شدن پت تبديل به دانه هاي سياه مي گردد. يا قيمت ضايعات دوک که از جنس pp است اگر بدون نخ و کاغذ برچسب باشد بالاتراز دوک مخلوط با مواد فوق است. همچنين قيمت ضايعات تاير هرچه بدون نخ وسيم باشد بالاتر است. حتي نحوه شستشو و جداکردن آلودگي ها نيز روي ارزش ضايعات و همچنين روي کيفيت محصول توليدي اثر مي گذارد. قيمت پرک بازيافتي که خوب شستشو داده شده است و اصطلاحا هات واشHot wash  مي گويند, بيشتر از پرک پتي است که تنها با آب سرد شسته شده است.از نظر ظاهر علاوه بر تميزي و خالص بودن رنگ آن نيز بسيار مهم است.بنابرين از نظر رنگ هم بايد ضايعات تفکيک شوند.

از ديدگاه علم پليمرها وجود هر گونه آلودگي ,کاغذ,چسب ,موارد مشابه و پليمرهاي غير همسان باعث تخريب زنجيره پليمر ها و کاهش جرم مولکولي و در نتيجه افت خواص فيزيکي و مکانيکي مي گردد. همچنين روي کاربرد ضايعات بازيافت شده هم موثر است.

براي مثال پرک پت بازيافتي که زير 10 ppm  PVC دارد دوباره از آن بطري توليد مي کنند و کاربرد غذايي دارد ولي اگر  100ppm  PVC داشته براي توليد الياف مصرف مي شود. در حقيقت روشها و دستگاههاي طبقه بندي ضايعات باعث افزايش کيفيت و در نتيجه افزايش ارزش اقتصادي و کاربرد بهتر ضايعات مي گردد. معمولا براي تفکيک ضايعات خصوصا ضايعات پليمري به دليل نزديک بودن خواص آنها به يکديگر معمولا تلفيقي از چند روش جداساز بکار مي رود تا به مواد اوليه اي عاري از ناخالصي برسيم .

 

روشهاي جداسازي ضايعات

بنابرين بسته به اينکه از چه روش بازيافت و از چه دستگاه و تکنيکي براي جداسازي استفاده نماييم خلوص مواد متفاوت خواهد بود.

چند روش جداسازي داريم؟ شناسايي و طبقه بندي ضايعات پلاستيک شامل طبقه بندي دستي و جداسازي از طريق ته نشيني- شناورسازي تا تکنولوژي حساس نظير اشعه ايکس و طبقه بندي اتوماتيک مي باشد.

تکنيکهاي طبقه بندي و جداسازي معمولا بر اساس خواص شيميايي,نوري ,الکتريکي تقسيم مي شوند . همانطور که قبلا عرض شد.عمدتا يک روش به تنهايي کارايي ندارد.براي مثال طبقه بندي نوري مي تواند براساس کدري و يا شفافيت طبقه بندي کند اما اطلاعاتي راجع به هويت شيمياي مواد نمي دهد.با دانسيته مي توان پليمرها يا پلاستيکهاي چگالتر را از سبکتر جدا کرد.براي مثال PVC  از  pp .با روش الکترواستاتيک pp  را  PE از هم جدا کرد. با روش ذوب PVC را از  PET جدا نمود.به طور کلي روشهاي جداسازي عبارتند از:

 

    روش دستي

    دانسيته

    گريز از مرکز

    نقطه نرمي

    نوري

    روش حلاليت

    اسپکتروسکوپي

    الکترواستاتيک

    ادي کارنت

    اشعه X

    روش خردکردن

    دماي پايين

 

چه روشي را انتخاب کنيم؟

انتخاب روش جداسازي بستگي به عوامل زير دارد:

    نوع مواد ضايعاتي که مي خواهيم از هم جدا کنيم: مواد سبک و سنگين را از طربق دانسيته جدا مي کنيم.براي مثال درب  PPاز بطري PET توسط واسطه آب تفکيک مي شود . PP روي آب و PET زير آب مي ماند.يا در ضايعات تاير, نخ از تاير بوسيله دانسيته جدا مي شود. ضمنا موادي که دانسيته مشابه دارند مانند PP  و  PE بايد از ساير روشها استفاده شوند.مانند الکترواستاتيک.

    تعداد موادي که مي خواهيم از هم جدا کنيم :برخي روشها تنها دو ماده را از هم جدا مي کند مانند روش الکترو استاتيک.بنابراين اگر مخلوطي از  20پليمر مختلف داشته باشيم از اسپکتروسکوپي MIIR بهره مي بريم.براي جداسازي پلاستيکهاي خودرو.

    خلوص موادي که تفکيک مي کنيم :در روش حلاليت حتي افزودني هايي که به پليمرمورد نظر افزوده شده بوده است نيز از آن جدا مي شود .يا روش اسپکتروسکوپي خطاي بسيار پاييني دارد.

    برخي روشها انحصاري هستند مانند روش اشعه  X  که بطري هاي PVC را از  PET جدا مي کند.يا روش ادي کارنت که فلزاتي نظير مس را از ضايعات پليمر ي جدا مي کند.

    خلوص ماده اي که مي خواهيم  بازيافت کنيم : براي کاربردهاي غذايي بايد از چندين روش استفاده نمود تا خلوص محصول نهايي به تقريبا 100 % برسد.روش دانسيته ,ذوب و گريز از مرکز.

    برخي روشها حتما بايد ضايعات مورد نظر خرد شده باشند مانند روش دانسيته, حلاليت, الکترو استاتيک, گريز از مرکز. برعکس برخي روشها مانند تفکيک باتوسط نيروي انساني ضايعات به صورت خرد نشده باشند.

    برخي روشها براي شناسايي هم کاربرد دارند مانند اسپکتروسکوپي FTIR

 

در نهايت يک روش تجاري موفق براي طبقه بندي پليمرها احتياج به سريع بودن, قابل اطمينان بودن , اقتصادي بودن و انعطاف پذير بودن دارد.

 

برچسب ها :خط بازيافت بطري پت PET|خط بازيافت فيلم و نايلون|بازيافت ضايعات پلاستيک|توليد پرک PET|خط بازيافت بطري پت PET|خط بازيافت فيلم و نايلون|بازيافت ضايعات پلاستيک|توليد پرک PET |پلي استايرن PS |پلي اتيلن PE |پلي پروپيلن PP |پليمر | PVC| PP| PE| PET